01
Giới thiệu

Giới thiệu

Tầm nhìn
Chúng tôi luôn nỗ lực để duy trì và thỏa mãn những giá trị tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho xã hội. Đó là nền tảng những giá trị cốt lõi, là động lực định hướng cho những hoạt động bảo vệ, duy trì, phục hồi, sáng tạo và phát triển những giá trị văn hóa, thiên nhiên. Đem lại được những giá trị thặng dư, những lợi ích thực tế và xây dựng được một hình ảnh thương hiệu tốt đẹp cho xã hội.
Sứ mệnh
Quản lý, phục hồi, lưu giữ kết hợp với đổi mới và sáng tạo để phát triển những sản phẩm dịch vụ du lịch, khách sạn, giải trí... thật sự có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hành trong nước và quốc tế. Đồng thời, đảm bảo an toàn và những giá trị lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.